x
B A S H K I A
#

Shefi i Sektorit z. Alfred QAFA

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi sipas Ligjit nr. 152/2015 ështe një strukture e gatishmërisë se përhershme. MZSH është nje strukture e specializuar në gatishmeri të përhershme, ku ka në mision shërbimin, inspektimin dhe parandalimin nga zjarri dhe ndërhyrjen e shuarjes së zjarreve, shpetimin e jetës së njerëzve, gjësë së gjallë, pronave shtetërore dhe private, pyjeve dhe kullotave, si dhe ndërhyrjen në aksidente dhe fatkeqësite natyrore. Mbi të gjitha, për stafin e MZSH-së është dhe shumë e veshtire si detyrë pasi ju rrezikohet dhe jeta, por aq sa ështe detyre ligjore është dhe humane në shumë raste pasi kane te bëjne me shpetimin e jetës njerezore.

Lexo Dokument

Vend Vakant

Dokument

Artikull mbi qendrueshmerine

Dokument