REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

Nr. rendor “Emërtimi i P/Aktit

(lidhja për shkarkim)”

Nr. i p/Aktit “Data e p/Aktit
(d/m/v)”
Tipi i p/Aktit
“Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë”
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
“Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër….”
“Relacioni Shpjegues

(lidhja për shkarkim)”
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

“Shtojcat

(lidhja për shkarkim) ”
“Shtojcat

(lidhja për shkarkim) ”

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

Hartuesi i p/Aktit

“Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër”

Mbi miratimin e Projektbuxhetit  Afatmesem 2022-2024 13 Prill 2021 Projekt- Vendim Buxheti Shkarko relacionin Analiza e sondazhit online per prioritetet e komunitetit Kryetari i Bashkisë
Për dhënie me qira të tokave bujqësore të pandara, në Bugjon Shkarko projektvendimin 20 Maj 2021 Projekt- Vendim Dhënie me qira të tokave bujqësore të pandara Shkarko relacionin Përgjegjësi i Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Mbi miratimin e Projektbuxhetit  Afatmesem 2024-2026 18 Tetor 2023 Projekt- Vendim Buxheti Projekt -buxheti Kryetari i Bashkisë

Konsultimi Publik i p/Aktit

“Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit(lidhja për shkarkim)”
“Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik(d/m/v) “
“Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

(d/m/v)”

“Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

(Ditë)”

“Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)”

“Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) “

“Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

Data
(d/m/v)”

“Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

PO / JO”

“Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)”

Shkarko njoftimin per konsultimin 13 Prill 2021 30 Nentor 2021 227 Shkarko njoftimin Pyetsor online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë 23/12/2021 Jo
Shkarko njoftimin per konsultimin në Bugjon 20 Maj 2021 30 Qershor 2021 41 Shkarko njoftimin per konsultimin në Bugjon Takim publik me banorët Shiko takimin 25 Qershor 2021 dhe 20 Gusht 2021  

Jo

 

Konsultim publik mbi PBA 2024-2026 dhe Buxhetin 2024 18 Tetor 2023 30 Nëntor 2023 40 Kalendari i takimeve  Takim publik me banorët