Nr. Kërkesë Ankesë Vërejtje Kodi i regjistrimit Çështja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë “Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) “Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo”
“Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)”
“Përgjigjia
(data dhe numri)”
1 Kërkesë 1 ZGJERIM VARREZASH 2.06.2020   Jo Jo Po 4.6.2020
2 Kërkesë 2 LIDHUR ME PSD E EMERGJENCAVE NE RAST ZJARRI 4.6.2020 KRYETARI I BASHKISE Jo Jo Po 4.6.2020
3 Vërejtje 3 MOSVENIE DOKUMENTACIONI NE DISPOZICION 5.06.2020 M.DODA Jo Jo Po 8.06.2020
4 Kërkesë 4 ZHV .RRUGE 11.06.2020 KB Jo Jo Po 16.06.2020
5 Kërkesë 5 INFO NGA FINANCA 26.06.2020 FINANCA E BASHKISE Jo Jo Po  
6 Kërkesë 6 KONFLIKT PER RRUGE/VIJE UJI 19.06.2020 KB Jo Jo Po 22.06.2020
7 Kërkesë 7 KONFLIKT  UJI 4.8.2020 KB Jo Jo Po 10.8.2020
8 Kërkesë 8 KERKIM BURSE 15.09.2020 KB Jo Jo Po 18.09.2020
9 Kërkesë 9 KERKESE BLLOKIM RRUGE KALIMI 2.10.2020 KB Jo Jo Po 5.10.2020
10 Kërkesë 10 KERKESE P.B NE UJE VADITES 1.10.2020 KB Jo Jo Po 7.10.2020
11 Kërkesë 11 KERKESE KONFLIKT PRONESIE 02/10/2020 KB Jo Jo Po 2.10.2020
12 Kërkesë 12 KERKESE KONFLIKT RRUGE KALIMI 19.10.2020 KB Jo Jo Po 30.10.2020
13 Kërkesë  

 

13 KONFLIKT SHKRESE PER DOKUMENTA 20.10.2020 KB Jo Jo Po 29.20.2020
14 Kërkesë  

 

 

 

 

14 KONFLIKT FURNIZIM ME UJE TE PIJSHEM 20.10.2020 KB Jo Jo Po 30.10.2020
15 Kërkesë  

 

15 KONFLIKT RRUGE MAKINE DHE KEMBESORE 20.11.2020 KB Jo Jo Po 16.12.2020
16 Kërkesë 16 Kërkesë për vendosjen e prioriteteve për buxhetin e vitit 2022 19.11.2021 KB Jo Jo Po 19.11.2021