Plani Lokal i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane, Bashkia Fushë-Arrëz 2020-2025

Plani Lokal i Manaxhimit të Integruar tëMbetjeve të Ngurta Urbane (PLMIMNU) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane në Bashkinë Fushë Arrëz.

Ky plan mundëson orientimin strategjik për të ardhmen dhe njëkohësisht krijon një qendrim të përbashkët midis aktorëve të ndryshëm për manaxhimin e mbetjeve në nivel lokal.

Në linkun e mëposhtëm është bashkëngjitur ky  Plan Draft Lokal i Manaxhimit të Integruar tëMbetjeve të Ngurta Urbane dhe kërkojmë opinion tuaj  mbi këtë draft-plan

Draft PLANI_Bashkia Fushe Arrez_15.07.2020