Njoftim për Mbledhje të Këshillit të Bashkisë dhe Komisioneve të tij të Përhershme 30.10.2023

Njoftim për Mbledhje të Këshillit të Bashkisë dhe Komisioneve të tij të Përhershme 30.10.2023

1.Mbi fondin e kushtezuar per bllok ndihmen ekonomike deri ne 6%  Shtator 2023

3.Pr.Vendim Nr.21. Date 23.10.2023 Mbi ngritjen  e Komitetit Keshillimor per akordimin e titujve vendor te nderit per mandatin 2023-2027

4.Pr.Vendim Nr22. 25.10.2023 Per ngritjen  komisionit vendor per shqyrtimin e propozimeve per dhenien e statusit të Deshmorit Te Atdheut

5.Informacion mbi zhvillimin e zgjedhjeve per kryesiste dhe kryetaret e fshatrave ne juridiksionin e Bashkise Fushe-Arrez

6.Pr.Vendim nr.3 date 25.10.2023 Mbi nderprerjen para afatit te mandatit te keshiltarit Nikolin Marku

Relacion mbi projektvendimet nr.21.date 23.10.2023 dhe 22, date 23. I 0.2023 per shqyrtim ne mbledhjen e dates 30.10.2023